توجه !
در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها

موسسه شهید مهدوی

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
شهریه دوره (تومان)
شروع
دوره
پایان
دوره
مهلت
ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای
برگزاری
دوره
محل
اجرای
دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره

۱

روش های فعال یاددهی- یادگیری (مقدماتی تخصصی سطح1)پیش نیازدوره: بدوخدمت معلمان-استادمیرشفیعی
91400322
32 30 256.000
98/07/25
98/08/08
تا زمان تکمیل ظرفیت
8:30-14:30
14:30-9:30
چهارشنبه(
14:30-19
) – پنجشنبه- جمعه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره

2

روش ها و فنون نوین تدریس (مقدماتی تخصصی سطح2)پیش نیازدوره: روش های فعال یاددهی- یادگیری-استادمیرشفیعی
91400312
24 30 192.000
98/08/09
98/08/12
تا زمان تکمیل ظرفیت
8:30-14:30
14:30-19:30
شنبه-یکشنبه-پنجشنبه-جمعه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

3

بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی سال اول دوره اول متوسطه(پایه هفتم)
91703362
16 30 112.000
98/08/10
98/08/14
تا زمان تکمیل ظرفیت
8:30-13:30
14:30-19:30
جمعه- یکشنبه-سه شنبه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

4

تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی
91400469
32 35 224.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

5

درس پژوهی
91400469
16 35 126.000
98/06/16
98/06/18
تا زمان تکمیل ظرفیت
8:30-13:30
شنبه-یکشنبه-دوشنبه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

6

دوره مهارت های تفکر و حل مسئله
91401414
16 30 112.00
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
تا زمان تکمیل ظرفیت
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

7

آموزش و پرورش پیش دبستان
91400413
16 30 112.000
98/07/10
98/07/13
98/07/09
14:30-19:30
8:30-13:30
8:30-14
چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

8

تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
91400416
32 35 224.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

9

تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
91400416
32 35 224.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

10

تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی
۹۱۴۰۴۶۹
۳۲ 35 224.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

11

تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
91401414
32 35 224.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

12

دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)-گروه جدید
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 30 224۰۰۰
98/0723
98/08/03
98/07/22
14:30-19:30
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

13

دوره
بدو خدمت معلمان

(گروه ششم)

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ 30 ۳78.۰۰۰
98/08/09
98/09/01
98/08/07
8:30-13:30
پنجشنبه- جمعه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

14

مدیریت ارتباطات در مدرسه-ویژه مدیران و معاونین
91301259
16 30 112.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
درحال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
 

متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

15

برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه-ویژه مدیران و معاونین
91402023
16 30 112.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
درحال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

16

رهبری آموزشی-ویژه مدیران و معاونین
91402023
24 30 168.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
درحال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

17

مدیریت مدرسه محوری-
ویژه مدیران و معاونین
91401517
16 30 112.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
درحال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

18

دوره اختلالات یادگیری دانش آموزان(درس فارسی)
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ 30 ۹۶.۰۰۰ 98/05/30 98/06/01 درحال ثبت نام 8:30-12:30 چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

19

تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
91400469
32 35 224.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
در حال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
ایام هفته مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

20

اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی- گروه جدید – استاد جلیلیان
91400513
16 30 112.000
98/07/26
98/08/09
در حال ثبت نام
8:30-14:30 14:30-19:30
پنجشنبه- جمعه
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

21

مشاوره پیش از ازدواج
۹۱۳۰۱۲۵۸
12 30 84.۰۰۰
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
در حال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

22

آموزش مهارت های زندگی
۹۱۳۰۱۲۳۰
24 30 168.000
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
در حال ثبت نام
متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
ساختمان ادارای

میدان هفت تیر- خیابان لطفی – بعد از چهار راه مشاهیر – ساختمان فرصت امروز- پلاک 49 -طبقه سوم -واحد9 – تلفن:43313

مجتمع فنی بازتاب علم

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تربیت مربی پیش دبستان(بازی های پیش دبستان و دبستانی)
92305707
32 ۲۰ 224.000 98/09/21 98/10/26 98/09/20 9-14 پنجشنبه ها مجتمع فنی بازتاب علم
در حال ثبت نام
ثبت نام در دوره
2
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی

گروه جدید

۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/07/06 98/07/14 98/07/03 15-19 شنبه تا پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
اختلالات یادگیری دانش آموزان
۹۱۴۰۰۵۱۳
16 ۲۰ 112.000 98/06/12 98/06/16 98/06/11 8-13 شنبه  تا چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
 تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی

گروه جدید

91400469
32 ۲۰ 192.000 98/07/15 98/07/23 98/07/15 15-19 شنبه تا پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
5
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم

گروه جدید

91400469
32 ۲۰ 224.000 ۹8/۰6/09 ۹8/06/17 ۹8/۰6/08 15-19 شنبه تا پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم درحال ثبت نام ثبت نام دردوره
6
بدوخدمت معلمان

گروه جدید

91402409
54 ۲۰ 378.000 ۹8/08/22 ۹8/09/14 ۹8/08/20 14-19  چهارشنبه- پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
7
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹
32 ۲۰ 192.000 ۹8/05/05 ۹8/05/13 ۹8/05/05 9-13 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
8
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹
32 ۲۰ 192.000 ۹8/06/02 ۹8/06/09 ۹8/06/02 15-19 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-44157640

مجتمع آموزشی جاوید

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱ بررسی وتحلیل محتوای کتب درسی اجتماعی (سوم و چهارم ابتدایی) 99506659 16 ۲۰ 168.000 98/06/09 ۹8/06/12 98/06/08 13:30- ۸ شنبه تا سه شنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۲ آموزش مفاهیم علوم تجربی(سوم و چهارم دبستان) 91203010 24 ۲۰ 168.000 98/06/03 98/06/06 98/06/02 13:30- ۸ یکشنبه تا چهارشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۳ تدریس زبان فارسی (سوم و چهارم دبستان) 91400603 24 ۲۰ 168.000 98/07/02 98/07/07 98/07/01 15-18:30

8-14:45

شنبه- یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه – پنجشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
4 روش ها و فنون نوین تدریس ۹۱۴۰۰۳۱۲ 24 ۲۰ 168.000 98/06/23 98/06/28 98/06/22 8-14 شنبه- دوشنبه – چهارشنبه-پنجشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
5 بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی چهارم ابتدایی 91100316 18 ۲۰ 126.000 98/07/08 98/07/14 98/07/07 15-18:30

8-14:45

شنبه تا پنجشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
6 فرهنگ و مفاهیم قرآنی (قرآن سوم و چهارم دبستان) 92503892 ۱۶ ۲۰ ۱۱۲۰۰۰ 98/06/13 98/06/16 98/06/13 8-13:10 چهارشنبه- پنجشنبه-شنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
7 تربیت اسلامی با تاکید بر قرآن (هدیه های آسمانی سوم و چهارم) 92500218 8 ۲۰ 56.000 98/06/07 98/06/07 98/06/06 8-14:45 پنجشنبه مجتمع آموزشی جاوید درحال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
8 شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت ۹۱۴۰۰۴۸۵ ۱۰ ۲۰ ۷۰.۰۰۰ 98/07/16 98/07/18 98/07/15 15-18:15

8-9:30

سه شنبه – چهارشنبه-

پنجشنبه

مجتمع آموزشی جاوید درحال 

ثبت نام

ثبت نام در دوره
9 روشها وفنون نوین تدریس ۹۱۴۰۰۳۱۲ ۲۴ ۲۰ 168.000 98/07/25 98/08/02 98/07/24 8-11:30

15:18:30

یکشنبه تا پنجشنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
10 مهارت های تفکر و حل مسأله ۹۱۴۰۱۴۱۴ ۱۶ ۲۰ ۱۱۲.۰۰۰ 98/05/28 98/06/02 98/05/28 8-14 شنبه – دوشنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
11 آموزش مفاهیم ریاضی سوم دبستان 91103234 32 ۲۰ 224.000 98/06/23 98/06/27 98/06/22 8-13:10

8-14:45

شنبه تا

چهارشنبه

مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
12 مهارت های تفکر و حل مسئله 91401214 16 ۲۰ 112.000 98/07/20 98/07/23 98/07/19 15-18:15 شنبه تا سه شنبه مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ 

مجتمع  آموزشی جاوید- 44236812

پایگاه معراج دانش

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/04 ۹۷/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها

دبیرستان دخترانه نجابت

درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/04 ۹۷/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/04 98/05/01 98/04/03 8:30-14 سه شنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۴
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۵
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۶
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ 25 224.000 ۹8/04/05 98/05/02 98/04/03 8:30-14 چهارشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۷
دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان (خواندن،نوشتن،ریاضی)
91400۵۱۳
20 25 140.000 98/04/02 98/04/23 98/04/01 9-13 یکشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۸
دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی
۹۲۳۰۵۷۰۷
۳۲ 25 224.000 98/04/10 98/05/07 98/04/10 8:30-14 دوشنبه ها دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۹
دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه اول ،دوم و سوم )
۹۱۴۰۰۴۶۹
18 ۲۰ 126.000 98/04/09 98/04/22 98/04/08 9-13 شنبه

یکشنبه

دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
10
دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه چهارم،پنجم،ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
18 ۲۰ 126.000 98/04/29 98/05/13 98/05/28 8:30-14 شنبه

یکشنبه

دبیرستان دخترانه نجابت درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

پرند- فاز۳  بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت

(موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

۰۹۱۲۱۵۳۹۸۵۱ و ۰۹۱۹۲۵۲۰۳۴۸(آقای حاجیلو)

مجتمع فنی ایرانیان

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
32 ۲۰ 200۰۰۰ 98/05/12 ۹8/05/20 98/05/12 9-12:30 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ 200۰۰۰ ۹8/05/22 98/05/30 98/05/22  

9-13

 

شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه اول- گروه جدید – خانم سوهانی
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ 224.000 98/06/02 ۹8/06/06 98/06/01 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه دوم- گروه جدید – خانم سوهانی
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ 224.000 98/06/09 ۹8/06/13 98/06/08 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه سوم- گروه جدید – خانم سوهانی
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ 224.000 98/06/23 ۹8/06/27 98/06/22 12:30-16 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
4
دوره آموزشی تحلیل کتب پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹8/05/02 ۹8/05/10 ۹8/05/01 9-12:30 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

خادم عرشیان

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
1

بدو خدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ 98/06/04 98/06/11 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-14 شنبه تا چهارشنبه خادم عرشیان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
2

تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم

91400469
32 ۲۰ 192.000 98/05/26 98/06/03 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-12:30  شنبه تا

پنجشنبه

خادم عرشیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238 

پایگاه رجا

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی- فارسی – علوم)
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/04/01 ۹8/04/17 ۹8/04/01 8:30-12:30

13 – 8:30

شنبه

دو شنبه

چهارشنبه

 

مدرسه رجاء در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۲
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی- فارسی – علوم)
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/04/02 98/04/23 98/04/02 8:30-12:30

8:30-13:30

یکشنبه

سه شنبه

مدرسه رجاء در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها
میدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه مهدی زاده – شماره تماس: 66928018- (منطقه 11)

مدرسه رجاء

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
نحوه استفاده از تخته هوشمند

(آموزش الکترونیک)

91400864 20 ۲۰ 144.000 98/05/07 98/05/09 98/05/06 14-18 دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبه

 

مدرسه علم و پرواز در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
2
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول

 

91400416 32 ۲۰ 224.000 98/05/30 ۹8/06/09 98/05/29 8:30-13:30 شنبه

تا

چهارشنبه

 

مدرسه علم و پرواز در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم

 

91400416 32 ۲۰ 224.000 ۹8/06/09 ۹8/06/16 ۹8/06/08 8:30-13 ایام هفته مدرسه علم و پرواز درحال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
4
شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت
91400485 10 ۲۰ 60.000 98/04/16 ۹8/04/17 ۹8/04/16 8:30-13 شنبه – یکشنبه

 

مدرسه علم و پرواز اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز

تلفن: 55341942

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تربیت مربی پیش دبستان
92305707 32 ۲۰ 224.000 98/05/22 ۹8/05/27 98/05/21 8-14 شنبه تا چهارشنبه

 

مدرسه آیین مهر درحال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
تحلیل محتوای کتب
درسی پایه اول
91400469
32 ۲۰ 222.000 98/05/22 ۹8/05/27 98/05/21 8-14 ایام هفته مدرسه آیین مهر درحال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
تحلیل محتوای کتب
ریاضی اول تا ششم
91400469
32 ۲۰ 192.000 98/03/28 ۹8/04/11 ۹8/03/28 8-14 ایام هفته مدرسه آیین مهر اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2

تلفن: 55864345-55864629

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
بدوخدمت معلمان
91402409 54 ۲۰ 378.000 98/06/09 ۹8/06/12 ۹8/06/07 8:30-17 شنبه تا سه شنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
2
شیوه های موثر تشویق
و تنبیه درتعلیم و تربیت
91400485 10 ۲۰ 70.000 98/06/13 ۹8/06/13 ۹8/06/11 8:30-17 چهارشنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی
91100316 18 ۲۰ 126.000 98/06/23 98/06/24 98/06/20 8-17 شنبه-

یکشنبه

مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام دردوره
5
روابط انسانی در مدرسه
91400478 12 ۲۰ 84.000 98/06/05 98/06/06 ۹8/06/04 8:30-12:30 شنبه- یکشنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
6
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513 32 ۲۰ 140.000 98/06/05 98/06/07 ۹8/06/03 14-19 سه شنبه – چهارشنبه-پنجشنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

قیطریه چیذر- میدان ندا جنب بانک گردشگری پلاک 43 طبقه سوم- واحد6 

تلفن: 22241292 -22679213

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
بدوخدمت معلمان 

همراه با تخفیف

91400469 32 60 300.000 98/06/02 98/06/07 98/05/30 8-14 شنبه تا پنجشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
2
بررسی کتب درسی پایه اول
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
بررسی کتب درسی پایه دوم
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
بررسی کتب درسی پایه سوم
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
5
بررسی کتب درسی پایه چهارم
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
6
بررسی کتب درسی پایه پنجم
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
7
بررسی کتب درسی پایه ششم
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
8
فعالیت های آموزشی پیش دبستانی و بازی های پیش دبستان
**** 48 ۲۰ 288.000 98/06/02 98/06/06 تا زمان تکمیل ظرفیت 8-14 شنبه تا چهارشنبه مدرسه شهید جلالی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان آزادی به سمت بزرگراه فتح – روبروی بیمارستان شریعت رضوی داخل پایگاه یکم شکاری 

مدرسه شهید جلالی- تلفن تماس: ۶۶۶۵۸۷۱۵- 09054276725 (خانم ابدی)

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
شهریه دوره (تومان)
شروع
دوره
پایان
دوره
مهلت
ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای
برگزاری
دوره
محل
اجرای
دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره

۱

تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم ابتدایی
91400469
32 20 224.000 98/06/08 98/06/12 98/06/11 8:30-13:30 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

2

تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم ابتدایی
91400469
32 ۲۰ 224.000 98/06/13 98/06/17 98/06/11 8:30-13:30 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

3

اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513
20 ۲۰ 120.000 98/06/02 98/06/05 98/06/02 8:30-13:30 شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

4

اقدام پژوهی
91401409
24 ۲۰ 144.000 98/05/05 98/05/08 98/05/04 8:30-13:30 شنبه تا سه شنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

5

بدوخدمت معلمان
91402409
54 ۲۰ 300.000 98/06/02 98/06/07 98/06/01 8:30-13:30 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

6

تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول و اختلالات یادگیری فارسی و ریاضی و
شیوه ها موثر تشویق و تنبیه
91400513

91400469

91400489

58 20 348.000 98/05/22 98/05/30 98/05/21 8:30-13:30 شنبه تا چهارشنبه موسسه مهرتابان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

7

تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم و اختلالات یادگیری فارسی و ریاضی و
شیوه ها موثر تشویق و تنبیه
91400513

91400469

91400489

54 20 348.000 98/05/22 98/05/25 98/05/21 8-14 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره

8

تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم و اختلالات یادگیری فارسی و ریاضی و
شیوه ها موثر تشویق و تنبیه
91400513

91400469

91400489

54 20 348.000 98/05/22 98/05/30 98/05/21 8:30-13:30 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره

9

تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم
91400469 32 20 192.000 98/05/26 98/05/31 98/05/25 8-14:30 شنبه تا پنجشنبه موسسه مهرتابان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره

10

روش ها و فنون تدریس 91400312 16 20 96.000 98/05/19 98/05/20 98/06/08  

8-12

 

شنبه – یکشنبه- دوشنبه موسسه مهرتابان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره

11

تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم
91400469 32 20 192.000 98/05/22 98/05/25 98/05/21  

14:30-20:30

 

شنبه تا چهارشنبه موسسه مهرتابان درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابان مظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(220 شرقی) پلاک 201
موسسه مهر تابان
تلفن تماس: 77711907-09378900570(خانم صادقی)

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
آموزش و پرورش پیش دبستان
91400413 16 ۲۰ 100.000 98/05/24 ۹8/06/07 98/05/23 9-14:30 پنجشنبه مدرسه سرو اندیشان آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
2
روش های نوین آموزش علوم ویژه دبیران دوره اول ابتدایی
**** 40 ۲۰ 850.000 98/06/02 ۹8/06/12 98/06/01 9-19 شنبه- سه شنبه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
3
روش های نوین آموزش علوم ویژه دبیران دوره دوم ابتدایی
**** 40 ۲۰ 850.000 ۹8/06/03 ۹8/06/13 ۹8/06/02 9-17 یکشنبه- چهارشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
4
روش های نوین آموزش علوم ویژه دبیران اول متوسطه
*** 40 ۲۰ 850.000 98/06/04 ۹8/06/14 98/06/03 9-17 دوشنبه – پنجشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
5
ارزشیابی کیفی – توصیفی
91400715 20 ۲۰ 150.000 98/06/05 ۹8/06/12 98/06/03 9-16 سه شنبه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
6
درس پژوهی
99506117 18 ۲۰ 120.000 98/06/03 ۹8/06/10 98/06/01 9-16 یکشنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
7
اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی
99506118 40 ۲۰ 100.000 98/06/04 ۹8/06/11 98/06/03 9-16 دوشنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
8
راهنمای علمی نگارش طرح درس
*** 24 ۲۰ 170.000 98/06/02 ۹8/06/14 98/06/09 9-16 شنبه ها اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
9
قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی
91707374 16 ۲۰ 100.000 98/06/14 ۹8/06/21 98/06/11 9-16 پنجشنبه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
10
مدیریت مدرسه محوری
91401517 16 ۲۰ 100.000 98/06/07 ۹8/06/08 98/06/05 9-16  پنجشنبه- جمعه اندیشه آفرینان شریف در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف)

شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
1

بدو خدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳78۰۰۰ 98/05/17 98/06/03 تا پایان تکمیل ظرفیت 8:30-13:30 یکشنبه- سه شنبه – چهارشنبه خجستگان زهرا درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
2

تربیت مربی پیش دبستان

9125707
32 ۲۰ 224.000 98/05/16 98/06/04 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-12  شنبه-دوشنبه چهارشنبه خجستگان زهرا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3

آموزش الکترونیک

91400468
20 ۲۰ 168.000 98/05/17 98/05/31 تا پایان تکمیل ظرفیت 14-18 یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه خجستگان زهرا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

مترو دروازه دولت خیابان سعدی شمالی خیابان نادری پلاک 21 دبستان خجستگان زهرا

تلفن های تماس: 77627555-77689567

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
1

بدو خدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ 98/05/08 98/05/16 تا پایان تکمیل ظرفیت 9-13 شنبه تا چهارشنبه  شکوه شفق درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
2

  اصول طراحی آموزشی

91400457
16 ۲۰ 96.000 98/06/02 98/06/04 تا پایان تکمیل ظرفیت 9-13  شنبه-یکشنبه دوشنبه شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم
91400469
32 ۲۰ 224.000 98/06/09 98/06/12 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-14 ایام هفته شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم
91400469
32 ۲۰ 224.000 98/06/13 98/06/20 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-14 ایام هفته شکوه شفق در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6)

تلفن: 88948291

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
فرهنگ و مفاهیم قرآنی(پایه اول و دوم)
92503892 16 ۲۰ 112.000 98/05/26 ۹8/05/28 98/05/25 8-13 شنبه- یکشنبه- دوشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
2
مهارتهای تفکر و حل مسئله
91401414 16 ۲۰ 112.000 98/05/26 ۹8/05/28 98/05/25 8-13 شنبه- یکشنبه- دوشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
3
شیوه های موثر تشویق و تنبیه
92305707 10 ۲۰ 70.000 98/05/26 ۹8/05/27 98/05/25 8-13 شنبه- یکشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
4
آشنایی با آزمون های پرلز
99505906 12 20 84.000 98/06/03 98/06/04 98/06/03 8-13 یکشنبه – دوشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
5
یادگیری معکوس
99505904 12 20 84.000 98/06/03 98/06/04 98/06/03 8-13 یکشنبه – دوشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
6
روانشناسی یادگیری
91401609 16 20 112.000 98/06/05 98/06/09 98/06/04 8-13 سه شنبه- چهارشنبه- شنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
7
مدل ها و شیوه های تدریس یادگیری
92002980 16 20 112.000 98/06/05 98/06/09 98/06/04 8-13 سه شنبه- چهارشنبه- شنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
8
اختلالات رفتاری کودکان و روش های اصلاح آن
91400515 24 20 168.000 98/06/09 98/06/13 98/06/08 8-13 شنبه تا چهارشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
9
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513 20 20 140.000 98/06/10 98/06/13 98/06/09 8-13 یکشنبه تا چهارشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
10
روش های تخصصی فعال یاددهی- یادگیری
91400322 32 20 224.000 98/06/16 98/06/23 98/06/15 8-13 شنبه تا چهارشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
11
بدوخدمت معلمان
91402409 54 20 378.000 98/06/16 98/06/27 98/06/15 8-13 شنبه تا چهارشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
12
بهداشت روانی دانش آموزان
92101806 30 20 210.000 98/06/16 98/06/23 98/06/15 8-13 شنبه تا چهارشنبه نهال دانش در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

فلکه سوم تهرانپارس- خیابان 196 غربی – پلاک 15

شماره تماس: – 09123764339- 77862523

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
1
تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی
91400469
32 ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ 98/06/23 98/06/28 تا پایان تکمیل ظرفیت 14:30-19:30 و 13-8 شنبه تا پنجشنبه مجتمع غیردولتی شهاب درحال  ثبت نام ثبت نام در دوره
2
مهارت های تفکر و حل مسئله
91401414
16 ۲۰ 112.000 98/06/23 98/06/25 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-13  شنبه-یکشنبه دوشنبه مجتمع غیردولتی شهاب در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
914005113
16 ۲۰ 112.000 98/07/04 98/06/18 تا پایان تکمیل ظرفیت 8-13 پنجشنبه مجتمع غیردولتی شهاب در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
بازی های پبش دبستان و دبستان
92305707
32 ۲۰ 224.000 98/07/07 98/07/23 تا پایان تکمیل ظرفیت 14:30-19:30 یکشنبه – سه شنبه مجتمع غیردولتی شهاب در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
5
شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت
91400485
10 ۲۰ 70.000 متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد مجتمع غیردولتی شهاب در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
6
آموزش مهارت های زندگی
91301230
24 ۲۰ 168.000 متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد مجتمع غیردولتی شهاب در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها
شهریار- فاز سه اندیشه- خیابان بوستان(شهید بلورخانی)- خیابان چمران-جنب توان بخشی رضوان-مجتمع غیردولتی شهاب

تلفن: 65555371-021